Årsmøte 25.03.17

Årsmøtet avholdes den 25 mars kl: 15:00 i Storhaughallen.

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen
 3. Godkjenne saklisten
 4. Godkjenne forretningsorden
 5. Velge dirigent
 6. Velge referent
 7. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 10. Behandle forslag og saker
 11. Fastsette medlemskontingent
 12.  [Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter]
 13. Vedta idrettslagets budsjett
 14. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 15. Foreta følgende valg:
  1. Styreleder
  2. Nestleder
  3. Øvrige styremedlemmer
  4. Varamedlemmer
  5. To revisorer
  6. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  7. Leder av valgkomiteen
  8. Øvrige to medlemmer av valgkomiteen
  9. Varamedlem til valgkomiteen

Saksdokumenter

 

Med vennlig hilsen
styret i Brodd Innebandy